Page 10 - acts1dia
P. 10

P R O P O S T A  D E  T A L L E R S  D ' U N  D I A                   P À G I N A    9
      LOGÍSTICA

      L'educació és un dret per a tots els nens i

      nenes i és per aquest motiu, que minimitzem
      tots els nostres costos i maximitzem els
      nostres recursos a fi de crear experiències

      curriculars que esdevinguin innovadores,
      motivadores i enriquidores per a l'alumnat.


         TEMPORITZACIÓ           ACOMPANYAMENT              MATERIAL      Activitats d'entre 60 i 90 minuts Les dinàmiques les dissenyaran,    L'alumnat i la comunitat
      segons la logística i necessitats  executaran i avaluaran l'equip   educativa no s'haurà d'ocupar

        de cada centre escolar.     docent de Learn It! seguint les  en portar el material informàtic
                       demandes del currículum actual.        i tangible.
       Aquests tallers poden tenir

     cabuda en qualsevol moment del   Com a mínim les desenvoluparà    Learn It! Fa un càlcul i gestió
       calendari escolar. Segons la    un dirigent que serà mestre    del material necessari que ja
      disponibilitat de cada escola.  d'educació Infantil i/o primària.   està inclòs al preu final de
                                               taller.


                                QUIN ÉS EL COST APROXIMAT DEL
                                SERVEI?

                                El cost de les activitats aproximat és de 3

                                euros per infant segons la quantitat de nens i
                                nenes que hi hagi a cada classe i el nombre de
                                classes que les desenvolupin. El quilometratge

                                es facturarà a part segons la localització del
                                centre educatiu.
   5   6   7   8   9   10   11   12