Page 3 - acts1dia
P. 3

P R O P O S T A  D E  T A L L E R S  D ' U N  D I A                   P À G I N A  2

      QUÈ PROPOSEM?
      L'equip de Learn It! ens adaptem al context

      educatiu específic al qual ens adrecem amb el
      propòsit de donar un servei òptim a les

      necessitats reals dels centres escolars.
      A continuació, presentem una iniciativa de

      tallers educatius, que de ben segur, seran
      d'interès per a la vostra comunitat.
     ELS TALLERS QUE PROPOSEM


     Tenint en compte els valors intrínsecs en l'ús de les Molts cops s'intenta motivar als infants en
     tecnologies digitals, plantegem una proposta basada  comptes d'extrapolar les seves motivacions a

     en activitats lúdiques, atractives, motivadores i   l'àmbit educatiu. En el cas de Learn It!, promovem
     educatives que promoguin el creixement integral dels  atallers d'un dia que s'adaptin als interessos dels

     infants dins de les aules escolars.          infants i a les demandes curriculars.


        JOC DE DRONS          CREACIÓ DE VIDEOJOCS             MAKE IT!

     Taller lògic-matemàtic que fa     La dinàmica facilitarà les    El treball de conceptes propis
     ús de la tecnologia dels drons     eines i habilitats a fi de     de l'àmbit de les ciències

     com a recurs curriculars. En les    tractar les competències        experimentals serà
       activitats es treballen     digitals de l'àrea de visual i    transversal en la realització
      conceptes de matemàtiques i     plàstica amb la creació d'un     de l'activitat tot connectant

     física a més dels usos socials     videojoc seguint l'estètica    diferents elements de la vida

          dels drons.              Arcade.           quotidiana a l'ordinador.
   1   2   3   4   5   6   7   8