Page 6 - acts1dia
P. 6

P R O P O S T A  D E  T A L L E R S  D ' U N  D I A                   P À G I N A  5
                      CREACIÓ DE VIDEOJOCS

       Proposem una pràctica educativa innovadora, diferenciadora mitjançant la creació de videojocs com
       a eina transversal donat que hi ha estudis que sostenen que als infants els hi agrada més crear els

       seus propis videojocs que jugar als que ja estan fets. Això és perquè els hi motiva el fet de crear els
       seus mons, dissenyar reptes, escriure les seves pròpies històries i compartir-les amb els seus

       amics i amigues, aspectes que els hi possibilita extrapolar tota la seva imaginació i creativitat al
       món dels videojocs.


       A més a més, la creació de videojocs es fonamenta en els valors del treball en equip, ja que només
       d’aquesta manera, es poden trobar solucions efectives als reptes que es proposen. Així doncs, no

       parlem de deixar una tableta digital o un ordinador a un infant a fi que passi el temps jugant, sinó
       que exposem una proposta curricular de qualitat que permeti als alumnes el fet de continuar

       creixent en valors com la coneixença d’un mateix, el treball cooperatiu, la resolució de problemes, la
       pertinença a un equip de treball i el valor de la feina constant i ben feta. Tot això en un ambient

       lúdic, basat en la creació de videojocs amb un estil Arcade.


       Atenent als preceptes anteriors, treballarem com a competències nuclears aquelles que fan èmfasi
       en l'ús de les Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement de l'àrea de Visual i Plàstica. En
       aquest sentit l'alumnat treballarà les següents continguts claus curriculars:


        Producció d'imatges i objectes

        Recreació d'espai imaginaris
        Recursos digitals en l'expressió artística

        Imaginació i creativitat en la realització de projectes
        Planificació dels processos de producció artística


       Vols apropar les tecnologies digitals a l'àrea de visual i plàstica i crear videojocs a la teva aula?
       Aquest és el teu taller!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11